En af de farligste situationer, du kan komme ud for til søs, er, at der udbryder brand om bord. På en mindre båd kan ilden hurtigt gribe om sig, og det vil som regel være umuligt at få hjælp i tide.

På en mindre båd kan ilden hurtigt gribe om sig. Derfor er det vigtigt at gøre, hvad du kan for at komme branden i forkøbet.

Du skal sørge for at holde motor og motorrum rent for brændstof- og oliespild, og sørg for, at brændstofhaner, -rør og -slanger er tætte. Undgå at tage din påhængsmotor med ned i båden – opbevar den i det fri, fastgjort i beslag. Hvis du alligevel tager motoren med ned i båden, så luk tanken både ved brændstofhanen og ved udluftningen oven på tanken. Opbevar altid ekstra brændstof og andre brændbare væsker i godkendte beholdere i det fri eller nede i kistebænke med udluftning.

Kogeplads

I fritidsbåde er det efterhånden almindeligt at have gasanlæg til madlavning. Den store fordel ved gas er, at den ikke soder. Til gengæld er gas meget farlig. Ligesom benzin brænder husholdningsgas ved stuetemperatur, og blandet med ilt kan gas blive eksplosiv. Gas er tungere end luft og vil søge ned i bunden af båden, hvor den ligger som en ventende bombe. Tænder du en lighter eller taber en glød, går dit skib i brand.
Sprit og petroleum er brandfarlige væsker, som du skal opbevare og behandle forsigtigt

Der er alternativer til gas, som du kan bruge til madlavning – du kan fx få moderne sprit- eller petroleumsapparater med både et og flere blus. Apparaterne er sikre, men sprit og petroleum er brandfarlige væsker, som du skal opbevare og behandle forsigtigt.

 

Elektriske installationer

Efterhånden som du installerer nyt elektrisk udstyr i din båd, skal du sikre dig, at elnettet kan bære det. Overbelastning, kortslutning og nedsmeltning kan nemt tænde en brand. Selv et 12-volts anlæg kan ved kortslutning eller forkert installation skabe nok varme til at antænde ild.

Sørg for, at dine elledninger har de rigtige dimensioner, og at sikringerne kun tillader den strømstyrke, som skibets kabler er beregnet til. Og oplader du bådens akkumulatorer med strøm fra land, så vær forsigtig, da der kan udvikles knaldgas med dårlige ladere, ved manglende udluftning eller overopladning.

I havn

Du skal være meget forsigtig med at antænde ild i havnen, da det hurtigt kan få følger for de andre både. Vil du fylde benzin på din påhængsmotor, må du sikre sig, at der ikke samtidig foregår noget på nabobådene, der har en brand- eller eksplosionsfare. Det er ikke forsvarligt at tænde en grill om bord eller på en træbro – hvis du alligevel gør det, så placer grillen i god afstand fra brændbart materiale, og hav en spand vand stående i nærheden. Husk at slukke grillen, når du er færdig med at bruge den. I fremmed havn bør du altid orientere dig om de lokale regler og aftaler.
Sørg for at vinteroplægge din båd med fyldt dieseltank for at forebygge, at der danner sig brandfarlige dampe – men benzintankene skal være tomme. Fjern alle gasflasker fra båden. Og undgå el-opvarmning eller opladning fra 230 V-tilslutning, hvis der ikke er nogen til stede imens.

På søen

Når du sejler, skal du udvise stor omtanke og forsigtighed. Bådens bevægelser i vandet øger risikoen for uheld – og din mulighed for at få hjælp er ofte minimal eller ikke-eksisterende. Derfor gælder det om at bekæmpe branden øjeblikkeligt. Ellers kan den tvinge dig og din besætning fra borde.

Vær ekstra påpasselig, når du hælder brændbare væsker om, når du tænder lamper og kogeapparater. Og sørg for, at brændbart materiale ikke kommer nær åben ild, når båden krænger. Tænk dig om, så du minimerer risikoen.

Bekæmp branden

Hvis det brænder om bord, skal du straks advare resten af besætningen og få dem i sikkerhed. Så kan du gå i gang med at bekæmpe branden.

Eftersluk med vand, så der ikke ligger nogle gløder tilbage og ulmer
Kan det lade sig gøre, så hiv det, der brænder over bord – men pas på de andre både, hvis du ligger i havn! Fjern brændbart materiale i nærheden af branden – det, du ikke kan fjerne, gennemvæder du med vand.
Er branden lige brudt ud, så prøv at kvæle den med et brandtæppe. Har ilden grebet om sig, så angrib den nedefra og fra vindsiden med fx en pulver- eller CO2-slukker. Eftersluk med vand, så der ikke ligger nogle gløder tilbage og ulmer.

Går der brand i en person, så få ilden slukket, inden personen flygter i panik og spreder branden – samtidig med at han selv får alvorlige forbrændinger. Husk at du aldrig må slukke personbrande med en kulsyreslukker, da CO2 på huden kan give forfrysninger!

 

Udstyr til brandslukning

På søen er der langt til hjælp, hvis dit skib brænder. Så sørg for at have det rigtige slukningsudstyr på skibet, så du selv kan standse ilden.

Pulverslukker

En pulverslukker er god til væskebrande, men ikke til brand i faste stoffer. I både med motor bør der mindst være 2 stk. 2 kg pulverslukkere, og større både bør have mindst 2 stk. 6 kg pulverslukkere. 

Vand 

Brug rigeligt med vand til at gennemvæde fx tekstiler, hvis det brænder om bord - det er mest effektivt, hvis du bruger en forstøver til at sprøjte vandet. Du kan ikke bruge vand til at slukke brand i væsker og el-installationer. 

Brandtæppet 

Du kan bruge brandtæppet til små brande i faste stoffer, væsker, tøj og elektriske apparater, og du bør altid have et brandtæppe i nærheden af madlavning. Du kan ikke bruge et brandtæppe ved brand i motoren eller el-installationer. Et tæppe af uld kan til nød erstatte et brandtæppe, men det må ikke være af kunststof.

CO2-kultveilte (kulsyre) 

Du kan bruge en kulsyreslukker til brande i væsker, elektriske apparater og -installationer. Du skal lufte grundigt ud, når du har brugt en kulsyreslukker (ellers kan dø af iltmangel), og du må aldrig slukke  personbrande med CO2, da det kan give forfrysninger. Du bør heller ikke installere automatiske CO2-anlæg i motorrum, hvis der er åbninger, som gassen kan slippe gennem ind til stikkøjer eller kahytter. 

Håndslukkere skal vedligeholdes

Alle håndslukkere (vand-, skum- og pulverslukkere) med et indhold på 2 kg (eller mere) skal trykprøves hvert 5. år af en fyldestation, der er certificeret af Dansk Standard. Økonomisk kan det tit betale sig at investere i en ny slukker i stedet.